Elektronikus napló az építőiparban

Központi szerver
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás központi szerveren futó alkalmazásába való belépéshez az építtetők az építési engedély kiadásával egyidejűleg kapják meg a jelszót.
Ha valakinek nehézséget okoz az online kitöltés (akár pl. internet­problémák miatt), akkor a saját gépére is letöltheti az alkalmazást, és ott jegyezhet be az e-naplóba, ám ekkor is 3 napon belül továbbítania kell az új adatokat a központi szerverre. De ez utóbbi esetben is lehetővé kell tennie a helyszínen az ellenőrök vagy más érintettek számára, hogy betekintsenek a saját számítógépen vezetett építési naplóba.
Alvállalkozók alnaplója
Mivel sok faipari vállalkozás alvállalkozóként szerepel egy-egy építkezés folyamán, érdemes megemlíteni, hogy az e-napló része az elektronikus főnapló mellett az egyes alvállalkozók számára nyitott e-alnapló is. Az építtető ad a fővállalkozó számára belépési jelszót a főnaplóhoz, és a fővállalkozó (vagy a megrendelő kivitelező vállalkozó) az alvállalkozónak a saját alnaplójához.
Könnyebbség, hogy a fővállalkozó vagy az alvállalkozóval kapcsolatban álló megrendelő vállalkozó átvállalhatja az alvállalkozótól a naplóvezetést, sőt mindannyian átadhatják ezt a kötelezettséget a felelős műszaki vezetőnek. De még ebben az esetben is van néhány naplórész, amit mindenképpen az alvállalkozónak kell kitöltenie, és a műszaki vezető bejegyzéseit is érdemes nyomon követnie, hiszen ha az alvállalkozó szükségét látja, a bejegyzésekre megjegyzést tehet, vagy adott esetben vissza is veheti az e-napló vezetését.  

Építési szerződés
Jó tudni, hogy az e-naplóval kapcsolatos adatokat az építési szerződésben is szerepeltetni kell, így a belépési jelszót meg kell adni és kinyomtatva mellékletként csatolni kell hozzá az elektronikus építési naplóban rögzített alapadatokat.

Hatékonyabb felügyelet
Nem lehet sok kétség afelől, hogy a központi szerverre történő adatszolgáltatás hogyan segíti a felügyeleti munkát. Hiszen az új rendszerben egy helyen minden adat megtalálható lesz az építkezésről: a tervdokumentációtól kezdve az összes hatósági engedélyt csatolni kell a naplóhoz. 
Sőt az e-naplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt dokumentumokat az alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. Lehetőség van ugyan utólagos módosításra, de a módosítások, illetve törlések később is megtekinthetők, követhetők maradnak.
Ezen felül a rendszer a bejegyzéseket figyelemmel kíséri, adott esetben a megfelelő helyre továbbítja, jelzéseket küld az illetékeseknek, ill. az építésfelügyeleti hatóságoknak.

Átmeneti időszak
Mint említettük, az új rendelkezések július 1-től lépnek életbe, főszabályként a 2013. július 1-jét követően megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységre kell alkalmazni őket. Az ennél korábban megkezdett építkezések esetén év végéig (pontosabban 2014. január 1-ig) lehet még a régi módon vezetni az építési naplót.

A témával kapcsolatban hasznos honlapcímek:

https://www.e-epites.hu/oeny/
https://www.etdr.gov.hu

 

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
2013. VII. 1-től hatályos változat (részlet)
V. fejezet
ÉPÍTÉSI NAPLÓ
24. § (1) Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.
(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
(3) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, a honvédelmi, katonai vagy nemzetbiztonsági célú építmények vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter, minden más esetben az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.
(3) A naplórészt naponta kell vezetni, naprakész állapotban kell tartani. A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait akkor is mindennap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.
Az elektronikus építési napló
25. § (1) Az építésügyi hatóság az építési vagy bontási engedély kiadásával egyidejűleg, továbbá tudomásulvételi eljárás esetén a tudomásulvétel határidejének lejártáig, készenlétbe helyezi az engedélyezett vagy tudomásul vett építési tevékenység dokumentumait egyetlen helyre gyűjtő és egyetlen helyről elérhetővé tevő elektronikus építési naplót (a továbbiakban: e-napló), és ahhoz az építtető számára egyszer használatos belépési jelszó megadásával biztosít hozzáférést.
(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, de építési, bontási engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz nem kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építésügyi hatóság az építtető 29. § szerinti előzetes bejelentése alapján helyezi készenlétbe a bejelentett építési tevékenységhez tartozó e-naplót és biztosít egyszer használatos belépési jelszót az építtető számára.
(5) Az e-napló része az elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló) és az elektronikus építési alnapló (a továbbiakban: e-alnapló).
(6) Az építtető a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóját a fővállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és a fővállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
(7) A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével és az alvállalkozó számára hozzáférést biztosító, egyszer használatos belépési jelszó generálásával párhuzamosan állítja készenlétbe.
(8) A fő- és alvállalkozó kivitelező az (5)-(6) bekezdés szerint kapott, egyszer használatos belépési jelszó segítségével képezhet egyedi végleges jelszót, melynek felhasználásával teljesítheti az e-napló alkalmazásban az előírt naplóvezetési kötelezettségét. Ha a fő- vagy alvállalkozó kivitelező a felelős műszaki vezetőt bízta meg a napló vezetésével, a hozzáférést egyszer használatos belépési jelszó átadásával biztosítja.
26. § (1) Az e-főnaplót és az e-alnaplót a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.
(2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata.
(3) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozók e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozók e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.
 (8) Az e-főnaplóba és e-alnaplóba az építési napló vezetésére kötelezett a napi bejegyzést, valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait közvetlenül az e-napló internetes alkalmazásba vagy az e-napló alkalmazás helyi futtatására alkalmas számítástechnikai eszköz igénybevételével köteles rögzíteni. A naplóvezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell arról, hogy a helyi számítástechnikai eszközzel rögzített napi bejegyzés és egyéb dokumentumok legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentálási kötelezettség napjától számított három napon belül az internetes alkalmazásban is rögzítésre kerüljenek.
(9) Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek vagy akik abba betekinthetnek.
(10) Az építési napló vezetésére kötelezett – az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt, az építési munkaterületen – kérésre hozzáférést biztosít az e-főnaplóhoz, az e-alnaplóhoz és ezek mellékleteihez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.
27/A. § (1) Az e-főnapló és az e-alnapló címoldalból, nyilvántartásirész-oldalakból és naplórészből áll.
(2) Az e-főnaplóban és az e-alnaplóban rögzített napi bejegyzéseket és csatolt egyéb dokumentumokat a naplóvezetést végző vagy ennek hiányában az e-napló alkalmazás a bejegyzés napját követő napon automatikusan lezárja. A lezárt naplóbejegyzések és rögzített dokumentumok utólagos módosítását vagy törlését az e-napló alkalmazás követhetővé teszi.
(3) Az e-főnapló és e-alnapló nyilvántartási oldalait a napló megnyitásakor kell kitölteni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell rögzíteni.
(4) A naplórész a 2. melléklet szerinti napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll.
(5) Az e-főnapló és e-alnapló alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.


Tetszett a cikk?