Egyetemi hírek – 2019. július

SELMECI–SOPRONI HAGYOMÁNY SZERINT BÚCSÚZOTT AZ EGYETEM ÉS A SZAKMA PROF. DR. KOSZTKA MIKLÓSTÓL

2019. május 23-án, életének 75. évében elhunyt prof. dr. Kosztka Miklós. Személyében a Soproni Egyetem, az Erdőmérnöki Kar, valamint az erdészeti felsőoktatás meghatározó, kiváló személyiségét veszítette el.

Prof. dr. Kosztka Miklóstól, professzor emeritustól, az Erdőmérnöki Kar volt dékánjától, a Geomatika és Mérnöki Létesítmények Intézet volt intézetigazgatójától selmeci–soproni hagyomány szerint búcsúzott a gyászoló család, a Soproni Egyetem és az Erdőmérnöki Kar.

Tisztelői az intézmény főépületének aulájában elhelyezett urna előtt rótták le kegyeletüket. Az egyetemi és a kari zászlók jelenlétében a díszőrséget sorrendben a Selmeci Társaság, az Erdőmérnöki Kar oktatói, végül az egyetem vezetése és a földügyekért felelős államtitkár, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke adták.

Prof. dr. Náhlik András rektor búcsúzott elsőként, ahogy kifejezte: „mindannyiunk Misájának ravatalánál”. „Tisztelgek a dékán előd, az Erdőmérnöki Kar tekintélyes tanára, a kiváló tudós és mérnök, a hazája iránt mélyen elkötelezett ember előtt. Ismét kevesebben vannak egykori szeretett tanáraim…” Professzor úrhoz fűződő személyes emlékein keresztül mutatta be, milyen fáradhatatlanul, hihetetlen dinamizmussal végezte munkáját, ugyanakkor milyen empátiával viseltetett munkatársai, beosztottjai és hallgatói iránt. Vérbeli tanár volt, igazi pedagógus. „Szellemiségét meg kell őriznünk, és példaként kell magunk elé állítanunk. A harcosságot, a kitartást, az alázatot a szakma iránt és mindenekelőtt azt a szemléletet, amellyel mindenkor a kar, az erdészeti felsőoktatás szempontjait, benne a műszaki képzést helyezte előtérbe.” Beszédét a következőkkel zárta: „Professzor úr, Dékán úr, ígérem: művedet tovább visszük, szellemiségedet megőrizzük. E megváltozott korban is hasonló a törekvésünk a Tiedhez, mert a veszélyek is hasonlók: az erdészeti felsőoktatás alapértékeit és hagyományait a kényszerű változtatások mellett is megőrizni.

Ebben Te sikeres voltál. Nekünk még bizonyítani kell. Jó, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy Veled lehettünk, sokat tanultunk. Nyugodj békében!” Az Erdőmérnöki Kar nevében prof. dr. Bidló András, az Erdőmérnöki Kar jelenlegi dékánja búcsúzott a kar volt dékánjától, intézetigazgatójától, tanszékvezetőjétől, oktatójától, kutatójától, de legfőképpen dr. Kosztka Miklóstól, az embertől, a kollégától. Pályafutását bemutatva kihangsúlyozta: „Munkásságának legjelentősebb része az oktatóhoz, a nevelőhöz kapcsolódik. Erdészgenerációk számára oktatta az erdészeti úttervezés, az útépítés és fenntartás témaköröket. Igazi mérnökember volt, a selmeci hagyományoknak megfelelően mindig hangsúlyozta, hogy a magyar erdőmérnöknek szüksége van műszaki, mérnöki ismeretekre. Ezen ismeretek oktatásáért mindent megtett!”

Az Erdőmérnöki Kar és a szakma nevében a következő szavakkal engedte útjára: „Tisztelt Professzor Úr! Kedves Misa! Most búcsúzunk, végső utadra kísérünk. Munkádat és emlékedet őrzik a magyar erdők, az Általad oktatott több ezer erdő- és környezetmérnök, munkatársaid. Isten Veled!”

Kosztka Miklós professzor egész lényét átitatta a szakmáért érzett felelősség, ismerte annak minden részletét. Mindannyiunk előtt példaként állhat a mindig előre tekintő életfelfogása, és mindig ott volt, ha szükség volt rá. Az Országos Erdészeti Egyesületben több magas tisztséget töltött be. Zambó Péter, földügyekért felelős államtitkár, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke a szakma iránti elkötelezettségét elsősorban az egyesületben betöltött szerepén és funkcióin keresztül mutatta be: „Szívvel-lélekkel kötődött az Országos Erdészeti Egyesülethez, amire megtartó szakmai közösségként tekintett.

Öltönyén mindig ott viselte az egyesületi kitűzőt, ujján a Bedő Albert-díj gyűrűjét. Nem hivalkodásból, hanem, mert életének, lényének része volt az egyesület. Sokat tett azért, hogy az OEE az erdészek élő szakmai közössége legyen...Kedves Miklós! Tovább haladunk a személyes példáddal is kijelölt úton! Isten Veled! Nyugodj békében!"

Prof. dr. Fábián Attila egykori hallgatóként, több ezer tanítványa nevében vett búcsút urnája előtt. Felidézte Gárdonyi sírkövének szövegét: „Csak a teste”. Professzor úr lelke velünk marad, ez a vigaszunk. „Egyike voltál azoknak, akire minden Sopronban végzett erdőmérnök biztosan jó szívvel gondol egész életében.” Professzor úr tiszta jellemére és oktatói hitvallására a következőképpen utalt: „Tiszta emberként álltál mindig előttünk a katedrán, egyenes értékrenddel és segítőkészséget sugárzó szemeiddel…….Oktatói hitvallásod sokunk számára példa lett. A félévben minden tudást átadni a hallgatóknak, hogy kiteljesedhessen tehetségük, hogy rátaláljanak a következetes és építkező tanulás útjára.” Az egyetem és az Erdőmérnöki Kar tradícióit őrző és ápoló tartóoszlopként emlékezve, a tanítványok nevében a következő gondolatokkal zárta beszédét: „Mi pedig tanítványaid, akik itt állunk most, gondolunk majd Rád, ha az erdő útjait rójuk, mert mindannyiunknak vannak emlékei és lesznek emlékei a konok, tiszta és melegszívű tanárról. Isten áldjon! Nyugodj Békében, Misa!”

A beszédek elhangzását követően a gyászolók elénekelték az Erdész Himnusz három versszakát. A klopacska megszólalása a szertartás végső aktusát jelezte, amikor a menet a zászlók kíséretében elindult a főkapu irányába. Az urnát prof. dr. Náhlik András rektor vitte, mögötte haladtak a hallgatók bányászlámpával. Kosztka Miklós professzor úr utolsó útjára bocsátását az egyetem főkapujának ünnepélyes kitárása jelképezte.

A temetést követően, a selmeci hagyomány szerint megkeresztelkedett megemlékezők az Egyetemi Ifjúsági (KISZ) Házban Gyászszakestélyen vettek részt.


DIPLOMAOSZTÓ A SIMONYI KÁROLY KARON 2019. JÚNIUS 27.

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2019. június 27-én, csütörtökön tartotta diplomaátadó nyilvános kari tanácsülését.

A végzős hallgatókat először dr. Alpár Tibor rektorhelyettes köszöntötte, majd dr. Magoss Endre dékán tanévzáró ünnepi beszéde következett. Az ünnepségen részt vevők ezután Orbán Júlia versmondó irodalmi összeállítását hallgatták meg. A diplomaosztón került sor a doktoravatásra, valamint a kitüntetések és elismerések átadására is.

A 2018/2019. tanév II. félévében két doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját, az avatandó doktorok nevében Dudás Tünde doktorjelölt terjesztette elő kérésüket, hogy az eskü letétele után az anyagtudomány és technológiák PhD-doktorává avatni szíveskedjenek őket. Dr. Csóka Levente, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után dr. Alpár Tibor a Soproni Egyetem rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársaikká fogadta a jelen lévő doktorjelölteket, Dudás Tünde okleveles textilmérnököt és Charu Agarwal csomagolástechnológust. Az ünnepség a hallgatói kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott, melyben összesen 8 fő részesült az évzáró keretében. Az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményéért és közösségi munkájáért Alma Mater Emlékérem kitüntetésben részesült Csák Vince avatandó ipari termékés formatervező mérnök.

Az egyetemi tanulmányaik alatt nyújtott jó tanulmányi teljesítményükért és közösségi munkájukért a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Csicsics Gergő avatandó formatervező művészt, Máj Szabolcs avatandó formatervezőt, Pásztor Attila avatandó tervezőgrafikust és Zayzon Priszcilla Csilla avatandó építőművészt.

Prof. dr. Grozdits György, a kar tiszteletbeli doktora 2007-ben alapított tanulmányi díjat a tehetséges mérnökhallgatók jutalmazására, a professzor 2016-ban bekövetkezett halálakor pedig özvegye, Judy Grozdits vállalta a díj további fenntartását. A Grozdits György-díjat a 2018/19-es tanévben Németh Hajnalka avatandó ipari termék- és formatervező mérnök kapta.

A Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének Formatervező tanszéke 2014-ben, Gollob József születésének 80. évfordulóján tanulmányi díjat alapított, melyet a neves formatervező művész, a kar egykori egyetemi docense tiszteletére Gollob József-díjnak neveztek el. A díjat a 2018/19-es tanévben Goda György, a formatervezés alapszak diplomázója és Csicsics Gergő, a formatervező-művész mesterszak diplomázója vehette át diplomamunkájuk elismeréseként.

A kitüntetések és elismerések átadása után dr. Magoss Endre dékán felkérte Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettest, hogy ismertesse a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit. Ezután a dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat.

Faipari mérnöki alap- és mesterszakon 9 fő, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon 4 fő, műszaki menedzser mesterképzési szakon 4 fő, gazdaságinformatikus alap- és mesterszakon 7 fő, gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon 1 fő tett sikeres záróvizsgát.

Építőművész mesterképzési szakon 9 fő, belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szakon 2 fő, építőművészet alapképzési szakon 8 fő, formatervező művész mesterképzési szakon 1 fő, formatervezés alapképzési szakon 15 fő, tervezőgrafika mesterképzési szakon 2 fő, tervezőgrafika alapképzési szakon pedig 14 fő tett eredményes záróvizsgát.

Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Őry Botond okleveles faipari mérnök köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét, amelyet a képzésük ideje alatt nyújtottak nekik.

Az ünnepség végén a frissdiplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek-2019-07


Tetszett a cikk?