Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Simonyi Károly karon

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2021. június 24-én tartotta tanévzáró nyilvános kari tanácsülését, melyen sor került a diplomák átadására, a doktoravatásra, a kitüntetések és elismerések átadására, valamint a kari és intézeti vezetők számára a következő időszakra szóló megbízatásuk átadására is.

A végzős hallgatókat először prof. dr. Lakatos Ferenc, a Soproni Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese köszöntötte rektor úr képviseletében. Ezután prof. dr. Magoss Endre dékán ünnepi beszéde következett.

A 2020/2021. tanév II. félévében három doktorjelölt védte meg sikeresen doktori disszertációját, ezért Báder Mátyás doktorjelölt előterjesztette kérését az avatandó doktorok nevében (Báder Mátyás, Brahmia Fatima Zohra és Nagy Máté), hogy az eskü letétele után őket az anyagtudomány és technológiák PhD-doktorává avatni szíveskedjenek. Dr. Németh Róbert professzor úr, a Cziráki József Doktori Iskola vezetője előterjesztette a doktoravatást, majd az eskü letétele után prof. dr. Lakatos Ferenc a Soproni Egyetem rektora és Szenátusa nevében ünnepélyesen és szeretettel doktortársává fogadta a jelen lévő doktorjelölteket.

Az ünnepség a kitüntetések és elismerések átadásával folytatódott. A Soproni Egyetem Szenátusa és rektora Soproni Egyetem Arany Évgyűrű kitüntető oklevelet alapított, mely az idei évben került először átadásra. Az oklevél azon nyugdíjas kollégáknak adományozható, akik legalább 20 évet töltöttek a Soproni Egyetem szolgálatában, példamutató, értékteremtő tevékenységükkel hozzájárultak a Soproni Egyetem közösségének építéséhez, nyugdíjaséveik alatt is rendszeres kapcsolatot ápoltak a Soproni Egyetemmel, és támogatták az egyetem hagyományőrzését, közösségének tevékenységét, az egyetem hírnevének továbbélését. Ezen kitüntetést az idei évben a Simonyi Károly kartól prof. dr. Winkler András, prof. dr. Hargitai László és prof. dr. Rónai Ferenc nyugalmazott egyetemi tanárok kapták, elismerve az egyetemen töltött több évtizedes szakmai pályafutásukat, példaértékű oktatói, szakmai, gyakorlati tudásukat, elhivatottságukat. Szakmai tevékenységükkel mindannyian nagyban hozzájárultak az egyetem jó hírnevének megalapozásához. A kitüntetéseket prof. dr. Lakatos Ferenc rektorhelyettes úr adta át dr. Winkler András professzor úrnak, dr. Hargitai László professzor úr képviseletében fiának, Hargitai Gábornak, valamint dr. Rónai Ferenc professzor úr képviseletében szintén a fia, Rónai Ferenc vette át az elismerést.

Ezután a hallgatói kitüntetések átadása következett. Az egyetem rektora Rektori Dicséretben részesítette Horváth Fruzsina faiparimérnök-hallgatót és Szilágyi Botond Sándor avatandó mechatronikai mérnök hallgatót kiemelkedő közösségi munkájukért, valamint a Hallgatói Önkormányzatban vállalt feladataikért.

Az egyetemi tanulmányaik alatt nyújtott példamutató tanulmányi teljesítményéért és közösségi életben való aktív részvételéért a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja Dékáni Dicséret kitüntetésben részesítette Gurdák Viktória avatandó formatervezőt, Szabó Barnabás avatandó építőművészt, Tukovits Balázs gazdaságinformatikus mesterszakos hallgatót, Veres Gusztáv Bendegúz avatandó építőművészt és Würth Tamás gazdaságinformatikus mesterszakos hallgatót.

Az Alkalmazott Művészeti Intézet Formatervező Tanszéke 2014-ben Gollob József formatervező művész tiszteletére díjat alapított, melyet Gollob József-díjnak nevezett el. A díjat minden évben a formatervezés BA és a formatervező művész MA szakok diplomabizottsága ítéli oda az arra érdemes diplomázónak. A 2020/21- es tanévben a díjat Gurdák Viktória formatervező kapja „Pozitív-negatív téri forma-logikai játék” című szakdolgozatának elismeréseként.

Az Alkalmazott Művészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszéke 2021-ben diplomadíjat alapított és nevezett el Hertul mester tiszteletére, aki Sopronban született miniátor volt, a magyar király szolgálatában állt, melynek fejében Fertőmeggyes falut kapta birtokul. A díjat minden évben a Tervezőgrafika BA és a Tervezőgrafika MA szakok diplomabizottsága ítéli oda az arra érdemes diplomázónak. A 2020/21-es tanévben a Hertul mester-díjat Bogdán Kinga tervezőgrafikus kapja „Újszülöttek és csecsemők látásának fejlődését segítő vizuális játékok” című szakdolgozatának elismeréseként. Az Alkalmazott Művészeti Intézet Építőművészeti Tanszéke 2021-ben diplomadíjat alapított és nevezett el dr. Kubinszky Mihály építész professzor tiszteletére, példaként állítva munkásságát a hallgatók és munkatársak elé. A díjat minden évben az Építőművészet BA és az Építőművész MA szakok diplomabizottsága ítéli oda az arra érdemes diplomázónak. A 2020/21-es tanévben a Kubinszky Mihály-díjat Tóth Bori építőművész kapja „Az építészet szerepe a gyermekkori fejlődésben – Mozgásterápia és képességfejlesztő központ” című szakdolgozatának elismeréseként. A diplomadíjakat dr. Lenkei Balázs az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatója adta át.

Prof. dr. Molnár Sándor, a Faipari Mérnöki Kar volt dékánja tiszteletére barátai és munkatársai munkásságának elismeréseként létrehozták a Molnár Sándor Emlékalapot. Az alap célja, hogy elismerje a kar azon hallgatóinak tevékenységét, akik tanulmányaik folyamán a faipar fejlesztéséért végeznek tudományos munkát. A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány Molnár Sándor Emlékalapjának díját idén az alap létrehozása és működtetése terén végzett érdemeik elismeréseként Ecseri József és Varga Jenő hallgatók kapták, a díjat prof. dr. Magoss Endre dékán adta át.

A kitüntetések és elismerések átadása után elérkezett az oklevélátadás ünnepélyes pillanata, amikor mindazoknak, akik eleget tettek tanulmányi kötelezettségüknek, oklevelet nyújtottak át, hogy szakmájuk, hazájuk és az emberiség javára tevékenykedhessenek. Azok, akik nyelvvizsga hiányában nem kaphattak oklevelet, tanúsítványt vehettek át, mely igazolja tanulmányaik teljesítését.

Joóbné dr. Preklet Edina oktatási dékánhelyettes ismertette a Záróvizsga Bizottságok munkáját és a záróvizsgák eredményeit, majd dékánhelyettes asszony levezetésével a végzős hallgatók letették esküjüket és átvették diplomájukat, ill. végzettséget igazoló tanúsítványukat. Faipari Mérnöki alap- és mesterszakon 9 fő, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki alapszakon 1 fő, Mechatronikai mérnöki alapszakon 3 fő, Gazdaságinformatikus alapszakon 3 fő, Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szakon pedig 2 fő, Építész mesterszakon 7 fő, Műszaki menedzser mesterszakon pedig 2 fő tett sikeres záróvizsgát. Tervezőgrafika alap- és mesterszakon 17 fő, Formatervező alapszakon 9 fő, valamint Építőművészet alapszakon és Építőművész mesterszakon ös - szesen 12 fő tett sikeres záróvizsgát.

Az ünnepélyes átadás és a gratulációk után a végzettek nevében Bánfarkas Laura tervezőgrafikus köszönte meg az egyetem valamennyi dolgozójának áldozatos munkáját és önzetlen segítségét. Az egyetem modellváltása jegyében 2021. július 1-jétől a kar új szervezeti felépítéssel folytatja munkáját, ezért a tanévzáró és diplomaosztó ünnepségen került sor a kari és intézeti vezetők számára a következő időszakra szóló megbízatásuk átadására is. A dékáni, dékánhelyettesi és intézetigazgatói megbízóleveket prof. dr. Lakatos Ferenc rektorhelyettes úr adta át. A Soproni Egyetem rektora a kar dékáni feladatainak ellátásával prof. dr. Magoss Endre egyetemi tanárt, a kar oktatási és hallgatói projektekért felelős dékánhelyettesi feladatainak ellátásával Joóbné dr. Preklet Edina egyetemi docenst, a kar kutatási és ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettesi feladatainak ellátásával pedig dr. Pásztory Zoltán tudományos főmunkatársat bízta meg.

A Soproni Egyetem rektora a kar Faipari és Műszaki Intézete intézetigazgatói feladatainak ellátásával dr. Fehér Sándor egyetemi docenst, az Alkalmazott Művészeti Intézet intézetigazgatói feladatainak ellátásával dr. Lenkei Balázs egyetemi docenst, az Informatikai és Matematikai Intézet intézetigazgatói feladatainak ellátásával dr. Hegyháti Máté egyetemi docenst, a Faépítészeti Intézet intézetigazgatói feladatainak ellátásával pedig prof. dr. Markó Balázs egyetemi tanárt bízta meg. A megbízások átvétele után prof. dr. Magoss Endre dékán megköszönte a rektori vezetés felé a bizalmat és a megtisztelő kinevezéseket, vezetőtársaitól pedig azt kérte, hogy lelkiismeretesen végezzék vezetői munkájukat, melynek során különös figyelmet fordítsanak az intézetek és a testvér karok közötti együttműködésekre. Ezen felül dékán úr megköszönte dr. Bak Miklós leköszönő dékánhelyettesnek az elmúlt évek vezetői munkavégzését. Az ünnepség végén a frissdiplomásoknak és minden végzettnek szakmai életükben sok sikert, munkájukban örömet és boldog családi életet kívánt a kari tanács.


Kapcsolódó dokumentum:


egyetemi-hirek


Tetszett a cikk?